WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks

WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 2
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 3
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 4
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 5
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 6

WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 7
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 8
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 9
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 10
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 11

WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 12
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 13
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 14
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 15
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 16

WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 17
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 18
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 19
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 20
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 21

WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 22
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 23
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 24
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 25
WCG 2012 qua cái nhìn của “cha đẻ” World of Tanks - Ảnh 26

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...