Thăng Thiên 3 chuẩn bị có mặt trong Hiệp Khách Online