Suzy (Miss A) làm đại diện của Thần Khúc tại Hàn Quốc