Soi Hero War Z phiên bản Closed Beta 1 tại Hàn Quốc