Showgirl G-STAR 2013: Go Jung Ah (Phần 2)

131122_anhgame_gojungah01

131122_anhgame_gojungah02

131122_anhgame_gojungah03

131122_anhgame_gojungah04

131122_anhgame_gojungah05

131122_anhgame_gojungah06

131122_anhgame_gojungah07

131122_anhgame_gojungah08

131122_anhgame_gojungah09

131122_anhgame_gojungah10

131122_anhgame_gojungah11

131122_anhgame_gojungah12

131122_anhgame_gojungah13

131122_anhgame_gojungah14

131122_anhgame_gojungah15

131122_anhgame_gojungah16

131122_anhgame_gojungah17

131122_anhgame_gojungah18

131122_anhgame_gojungah19

131122_anhgame_gojungah20

131122_anhgame_gojungah21

131122_anhgame_gojungah22

131122_anhgame_gojungah23

131122_anhgame_gojungah24

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...