Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X