Ngắm "pháp sư tinh linh" Lulu xuất hiện ngoài đời thực