Ngắm cosplay Thương Thần Kỷ tại TGC 2013

131207_anhgame_thuongthankycosplay01

131207_anhgame_thuongthankycosplay03

131207_anhgame_thuongthankycosplay04

131207_anhgame_thuongthankycosplay06

131207_anhgame_thuongthankycosplay07

131207_anhgame_thuongthankycosplay08

131207_anhgame_thuongthankycosplay09

131207_anhgame_thuongthankycosplay10

131207_anhgame_thuongthankycosplay11

131207_anhgame_thuongthankycosplay12

131207_anhgame_thuongthankycosplay13

131207_anhgame_thuongthankycosplay14

131207_anhgame_thuongthankycosplay15

131207_anhgame_thuongthankycosplay16

131207_anhgame_thuongthankycosplay18

131207_anhgame_thuongthankycosplay19

131207_anhgame_thuongthankycosplay20

131207_anhgame_thuongthankycosplay21

131207_anhgame_thuongthankycosplay22

131207_anhgame_thuongthankycosplay23

131207_anhgame_thuongthankycosplay24

131207_anhgame_thuongthankycosplay25

131207_anhgame_thuongthankycosplay26

131207_anhgame_thuongthankycosplay27

131207_anhgame_thuongthankycosplay28

131207_anhgame_thuongthankycosplay29

131207_anhgame_thuongthankycosplay30

131207_anhgame_thuongthankycosplay31

131207_anhgame_thuongthankycosplay32

131207_anhgame_thuongthankycosplay33

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...