Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 2
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 3
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 4
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 5
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 6

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 7
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 8
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 9
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 10
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 11

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 12
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 13
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 14
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 15
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 16

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 17
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 18
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 19
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 20
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 21

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 22
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 23
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 24
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 25
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 26

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 27
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 28
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 29
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 30
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 31

Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 32
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 33
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 34
Ngắm cosplay tại AMD Inven GamExperience lần 2 - Ảnh 35

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...