Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014

Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014

Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 1
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 2
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 3
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 4
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 5

Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 6
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 7
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 8
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 9
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 10

Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 11
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 12
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 13
Cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại IEM Katowice 2014 - Ảnh 14