Metal Gear Solid qua sự thể hiện của coser Nhật Bản