Lộ diện Battle Mage trong phiên bản mới của Atlantica