LMHT: Ngất ngây với cosplay Giáng sinh tại Nga

LMHT: Ngất ngây với cosplay Giáng sinh tại Nga

141228_anhgame_lolxmascosplay01

141228_anhgame_lolxmascosplay02

141228_anhgame_lolxmascosplay03

141228_anhgame_lolxmascosplay04

141228_anhgame_lolxmascosplay05

141228_anhgame_lolxmascosplay06

141228_anhgame_lolxmascosplay07

141228_anhgame_lolxmascosplay08

141228_anhgame_lolxmascosplay09

141228_anhgame_lolxmascosplay10

141228_anhgame_lolxmascosplay11

141228_anhgame_lolxmascosplay12

141228_anhgame_lolxmascosplay13

141228_anhgame_lolxmascosplay14

141228_anhgame_lolxmascosplay15

141228_anhgame_lolxmascosplay16

141228_anhgame_lolxmascosplay17

141228_anhgame_lolxmascosplay18

141228_anhgame_lolxmascosplay19

141228_anhgame_lolxmascosplay20

141228_anhgame_lolxmascosplay21

141228_anhgame_lolxmascosplay22

141228_anhgame_lolxmascosplay23

141228_anhgame_lolxmascosplay24

141228_anhgame_lolxmascosplay25