Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe

Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe

Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 1
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 2
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 3
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 4
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 5

Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 6
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 7
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 8
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 9
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 10

Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 11
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 12
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 13
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 14
Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục Heartseeker Ashe - Ảnh 15