Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc

Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc

Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 1
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 2
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 3
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 4
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 5

Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 6
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 7
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 8
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 9
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 10