Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 2
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 3
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 4
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 5
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 6
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 7
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 8
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 9
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 10
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 11

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 12
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 13
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 14
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 15
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 16
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 17
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 18
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 19
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 20
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 21

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 22
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 23
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 24
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 25
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 26
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 27
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 28
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 29
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 30
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 31

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 32
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 33
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 34
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 35
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 36
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 37
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 38
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 39
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 40
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 41

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 42
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 43
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 44
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 45
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 46
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 47
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 48
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 49
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 50
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 51

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 52
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 53
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 54
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 55
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 56
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 57
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 58
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 59
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 60
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 61

Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 62
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 63
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 64
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 65
Đón ngày 12/12/2012 với chùm ảnh Resident Evil 6 - Ảnh 66

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...