Đại sứ Tình Kiếm "khoe thân" đón phiên bản Android