Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại

Cosplay “tên hề quỷ” Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại

Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5

Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 6