Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9

Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 2
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 3
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 4
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 5
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 6

Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 7
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 8
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 9
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 10
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 11

Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 12
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 13
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 14
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 15
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 16

Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 17
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 18
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 19
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 20
Cosplay PlanetSide 2 “chính chủ” của The9 - Ảnh 21

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...