Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen

Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 2
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 3
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 4
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 5
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 6

Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 7
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 8
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 9
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 10
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 11

Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 12
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 13
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 14
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 15
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 16

Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 17
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 18
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 19
Cosplay LMHT: Cuộc chiến của Zed và Shen - Ảnh 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...