Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013

Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013

Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 1
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 2
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 3
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 4
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 5

Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 6
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 7
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 8
Cosplay Ahri cực chất trước thềm Chinajoy 2013 - Ảnh 9