Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3

Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 2
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 3
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 4
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 5
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 6

Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 7
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 8
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 9
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 10
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 11

Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 12
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 13
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 14
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 15
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 16

Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 17
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 18
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 19
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 20
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 21

Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 22
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 23
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 24
Cảnh chiến đấu đẫm máu trong Ninja Gaiden 3 - Ảnh 25

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...