Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT3