Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh mới về phiên bản CBT 2