Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 2
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 3
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 4
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 5
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 6

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 7
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 8
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 9
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 10
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 11

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 12
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 13
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 14
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 15
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 16

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 17
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 18
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 19
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 20
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 21

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 22
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 23
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 24
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 25
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 26

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 27
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 28
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 29
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 30
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 31

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 32
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 33
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 34
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 35
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 36

Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 37
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 38
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 39
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 40
Black Desert mở cửa Closed Beta vào 17/10/2013 - Ảnh 41

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...