Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3

Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3

Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 1
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 2
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 3
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 4
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 5

Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 6
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 7
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 8
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 9
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 10

Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 11
Bản thiết kế trang phục nữ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - Ảnh 12