Liên Minh Huyền Thoại tung art book về Miss Fortune

Liên Minh Huyền Thoại tung art book về Miss Fortune

Loạt tranh giới thiệu thân thế của Miss Fortune, Thợ Săn Tiền Thưởng, trước khi gia nhập Đấu Trường Công Lý mới được Riot Games công bố trong art book về Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 38

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 39

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 40

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 41

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 42

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 01

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 02

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 03

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 04

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 05

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 06

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 07

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 08

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 09

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 10

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 11

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 12

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 13

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 14

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 15

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 16

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 17

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 18

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 19

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 20

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 21

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 22

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 23

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 24

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 25

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 26

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 27

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 28

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 29

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 30

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 31

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 32

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 33

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 34

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 35

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 36

LMHT: Miss Fortune - Chuyện chưa kể - Ảnh số 37